EN RO

Natura - Obiective naturale

Natura - Obiective naturale

Biodiversitatea Ţării Haţegului este strâns legată de zonele de vegetaţie dispuse sub formă de amfiteatru din cauza reliefului de depresiune. Se formează astfel mai multe centuri de vegetaţie şi habitatele speciale ce corespund fiecăreia.

 

Coborând dinspre munte spre centrul depresiunii se întâlnesc cinci etaje de vegetaţie:

- Pajişti alpine peste 1800 m (păiuş, afin etc.)

- Pădure de conifere între 1200 – 1800 m uneori un amestec de fag, scoruş păsăresc şi brad

- Pădure de fag între 800 şi 1200 m (amestecat cu specii similare ca teiul, ulmul, frasinul) de multe ori formând un mozaic cu păşuni şi fâneţe

- Pădure de stejar şi silvostepă la altitudini mai mici de 800 m

 

În ceea ce priveşte fauna, Ţara Haţegului este un loc de intersecţie ale diverselor tipuri de habitate. În secolul al XVIII-lea zona era cunoscută ca un paradis al vânătorii de animale pentru blană.

Cele mai importante specii de mamifere sunt liliacul, capra neagră, cerbul, căprioara, ursul, lupul, râsul.

Păsările sunt foarte bine reprezentate (bufniţa, muscarul pitic, codălbiţa, sfrânciocul, barza), iar reptilele şi amfibienii se găsesc de asemenea în număr mare (tritonul cu creastă, broasca de mlaştină, vipera, şopârla cenuşie).

Nu în ultimul rând studiile recente efectuate de echipele Geoparcului au arătat existenţa unui mare număr de specii rare şi puţin cunoscute de fluturi.

 

NATURA 2000

Urmând directivele europene, Geoparcul a identificat deja un număr important de specii şi habitate ce necesită protecţie specială.

Directiva 79/409/EEC (Păsări)

Anexa I: Ciconia ciconia, Ficedula parva, Glaucidium passerinum,Lanius collurio, Lanius minor;

Anexa II: Corvus corone, Streptopelia decaocto, Turdus merula, Turdus philomelos;

Anexa III/1: Phasianus colchicus

 

Mamifere:

CHIROPTERA: Rhinolophidae Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi; Vespertilionidae: Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersi, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis. - CARNIVORA: Canidae: * Canis lupus; Ursidae: * Ursus arctos. – Mustelidae: * Mustela lutreola. – Felidae: Lynx lynx.

 

Reptile:

CHELONIA (TESTUDINES): Emydidae: Emys orbicularis.

 

Amfibieni:

CAUDATA: Salamandridae: Trituruscristatus. – ANURA: Discoglossidae: Bombina bombina, Bombina variegata.

 

Peşti:

PETROMYZONIFORME: Petromyzonidae: Eudontomyzon spp. (o).

CYPRINIFORME:Cyprinidae: Barbus meridionalis (V). 

SCORPAENIFORME: Cottidae: Cottus gobio (o)

 

Nevertebrate:

INSECTA: Coleoptera: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus (o). – Lepidoptera: * Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria (o), Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas) aurinia (o), Leptidea morsei, Lycaena dispar, Lycaena helle, Maculinea teleius.

 

Speciile vegetale de importanţă ştiinţifică sunt protejate în arii speciale menţionate în legea 5/2000 secţiunea III – arii protejate.

 

Descoperă Ţara Haţegului

Tăul fără Fund Tăul fără Fund

Tăul fără Fund. Dacă veţi asculta spusele sătenilor din Peşteana veţi afla că în apropiere de sat este Tăul fără Fund, o mlaştină ce comunică în adâncime cu Oceanul şi unde rămân înţepenite vitele atrase de Necurat. Merită să mergeţi până acolo, căci însăşi povestea reală a acestui loc este una interesantă. Chiar…

Fânețele cu Narcise Fânețele cu Narcise

Fânețele cu Narcise. Pentru a vă simţi ca în vremurile postglaciare puteţi merge la Fâneţele cu Narcise. Aici cresc încă plante ce au rezistat în timp, din vremurile reci, când toată zona era o imensă taiga, asemănătoare cu cea din Siberia de astăzi. Vă întrebaţi cum de a fost posibil acest lucru? Ei…

Pădurea cu Zimbrii Pădurea cu Zimbri

Pădurea cu Zimbrii. Sunteţi curioşi cum arătau pădurile de unde culegeau dacii plante medicinale pentru faimoasele lor leacuri? Sau poienile unde îşi construiau locuinţe? Atunci faceţi o plimbare prin Pădurea Slivuţ. Se pare că această pădure de stejar este asemănătoare celei care, în trecut, era în aceeaşi măsură un adăpost pentru daci şi…

Fânețele de la Pui Fânețele de la Pui

Fânețele de la Pui. ... sunt o rezervație naturală care protejează plante rare.

Noutăți